Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 28.02.2020, Aktualizované: 28.02.2020
 
 
Obec Svederník zastúpená starostom obce Mgr. Romanom Lisickým oznamuje v súlade s § 4 ods. 6
Zákona č.329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019.
 
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 je 
 
33,05 %
 
Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemového
odpadu na skládku odpadov platná od 1.3.2020 do 28.2.2021 je   13,- Euro